ย้อนกลับ

ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

ประกาศเปิด-ปิดภาคเรียน

ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2565 ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน หลักสูตรค้าปลีก 2565 ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ค.บ. 2565

ปฎิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 1/65 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 1/65(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 1/65(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปีการศึกษา 2/65 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2/65(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 2/65(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก)