ย้อนกลับ

ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

ประกาศเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2562(ทั่วไป) ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2562(สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปี 5)

ปฎิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 1/62 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 1/62(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 1/62(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปีการศึกษา 2/62 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2/62(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 2/62(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก)