ย้อนกลับ

ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

ประกาศเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2561 ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2561(สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปี 5)

ปฎิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 1/61 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 1/61(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 1/61(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปีการศึกษา 2/61 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2/61(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 2/61(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก)