ย้อนกลับ

ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ

ประกาศเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2560(ทั่วไป) ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคปกติ 2560(สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปี 5)

ปฎิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 1/60 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 1/60(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 1/60(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปีการศึกษา 2/60(ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5) ปีการศึกษา 2/60 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2/60(หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก)