การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2566

รายละเอียด ?

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน/จำนวน นศ. ลงทะเบียนจองรายวิชา

รายละเอียด ?

ปฏิทินการศึกษา

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)3/2566

รายละเอียด ?

การใช้งาน VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายใน มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

รายละเอียด ?

การใช้งานระบบบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษา

รายละเอียด