เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

แนวปฏิบัติด้านวิชาการและการใช้งานระบบ SNRU Connect สำหรับนักศึกษา


แนวปฏิบัติด้านวิชาการและการใช้งานระบบ SNRU Connect สำหรับนักศึกษา

ดูรายละเอียด

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563


กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียด

ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด

กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1


กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1

ดูรายละเอียด

ระบบตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่


สำหรับนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวแล้ว ข้อมูลรหัสนักศึกษาที่ได้รับ ณ วันรายงานตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรหัสที่ถูกต้องอีกครั้ง ผ่านระบบตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่

Read more
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์(กศ.ป.)

รายละเอียด ?

ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา กศ.ป. เทอม 3/2562 (ขยายเวลาสิ้นสุด การชำระค่าปรับ)

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคปกติ(งดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ)

รายละเอียด ?

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2562

รายละเอียด ?


คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด


ประกาศ กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 3/2562

รายละเอียด


กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ประจำภาคเรียน 3/2562

รายละเอียด