ตรวจสอบสถานะการส่งหลักฐานของนักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่ค้างส่งหลักฐาน/หลักฐานไม่ครบ ให้นำมาส่งในวันที่ มหาวิทยาลัยกำหนดถ่ายรูปถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
หากไม่สามารถนำเอกสารมาส่งในนัดถ่ายรูปได้ ให้ติดต่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องบริการหมายเลข 5

= หลักฐานถูกต้องครับถ้วน   =เอกสารไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อส่งเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูล
รายการข้อมูล
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขา สำเนา วุฒิการศึกษา-นักศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน-นักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน-นักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน-บิดา สำเนาบัตรประชาชน-มารดา ใบรายงานตัว(ประวัติ) email ประจำตัว
1 63102101101 นางสาวรุจิรา เวียงปฏิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
2 63102101102 นางสาวจิตรติภรณ์ แสนอุบล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
3 63102101103 นายสิทธิชัย วัฒนะเหลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
4 63102101104 นางสาวบุษบง ป้องคำสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
5 63102101105 นายวุฒิพร แสบงบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
6 63102101106 นางสาวนิภาพร พิมพ์บุบผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
7 63102101107 นางสาวพรนภา พิมพ์บุผา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
8 63102101108 นางสาวจิณณพัต คำทะนตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
9 63102101109 นายธวัชชัย โสระสา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
10 63102101110 นางสาวชลธิชา ศรมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
11 63102101111 นางสาวมนธิรา ดินาวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
12 63102101112 นางสาวเมธาวี อุปสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
13 63102101113 นางสาวเกศกนก วงค์สีดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
14 63102101114 นางสาวพิริยากร ชาวนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
15 63102101115 นายชินวัตร มาสิงบุญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
16 63102101116 นายบุญเติม มณีรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
17 63102101117 นางสาวพิริยากร ชาวนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
18 63102102101 นางสาววิกานดา ปุญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
19 63102102102 นางสาวกนกพร ศรีสัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
20 63102102103 นายภราดร กลีบเมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

2351 Rows