เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด

กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1


กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1

ดูรายละเอียด

Card title


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Read more

ประกาศ กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียด ?


กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียด ?