ตรวจสอบสถานะการส่งหลักฐานของนักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่ค้างส่งหลักฐาน/หลักฐานไม่ครบ ให้นำมาส่งในวันที่ มหาวิทยาลัยกำหนดถ่ายรูปถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
หากไม่สามารถนำเอกสารมาส่งในนัดถ่ายรูปได้ ให้ติดต่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องบริการหมายเลข 5

= หลักฐานถูกต้องครับถ้วน   =เอกสารไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อส่งเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูล
รายการข้อมูล
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขา สำเนา วุฒิการศึกษา-นักศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน-นักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน-นักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน-บิดา สำเนาบัตรประชาชน-มารดา ใบรายงานตัว(ประวัติ) email ประจำตัว
1 62102101101 นางสาวมัชฌิมา พรมรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Matchima.Pr62@snru.ac.th
2 62102101102 นางสาวอรอุมา วอนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี aonuma.wo62@snru.ac.th
3 62102101103 นางสาวธัญญารัตน์ แสงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Thanyarat.Sa62@snru.ac.th
4 62102101104 นางสาวโสระยา บุรีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี soraya.bu62@snru.ac.th
5 62102101105 นายสยามรัฐ ผงจำปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี sayamrat.po62@snru.ac.th
6 62102101106 นางสาวสุพัตรา จำปาศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี supattra.ch62@snru.ac.th
7 62102101107 นางสาวสุชาริณี แก้ววิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Sucharinee.Ka62@snru.ac.th
8 62102101108 นางสาวนนทิพา สีหาราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Nontipa.Se62@snru.ac.th
9 62102101111 นายชาญชล ไชยสุรินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี chanchol.ch62@snru.ac.th
10 62102101112 นางสาวปิยนันท์ วระโงน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี piyanan.wo62@snru.ac.th
11 62102101113 นายฐาปนพงศ์ ไกยศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Thapanapong.ka62@snru.ac.th
12 62102101114 นางสาวกัญญารัตน์ ขวาชัยวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี kanuarat.kw62@snru.ac.th
13 62102101116 นางสาวภัสสร ดวงภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Patsorn.Du62@snru.ac.th
14 62102101117 นางสาวนุชิตา ณ เชียงขวาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี Nuchita.na62@snru.ac.th
15 62102102101 นายชินวัฒน์ เเสนสุริวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา chinnawat.sa62@snru.ac.th
16 62102102102 นางสาวธิดาพร แสนหูม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา Thidaporn.Se62@snru.ac.th
17 62102102103 นางสาวจิตติมา โคตรผาบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา Jittima.ko62@snru.ac.th
18 62102102104 นางสาวกุลสตรี ชมภูจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา kullasatree.ch62@snru.ac.th
19 62102102106 นางสาวศิริลักษณ์ ดงภูธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา Siriluk.Do62@snru.ac.th
20 62102102108 นางสาวอาทิตยา กิ้วราชแยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา Arthittaya.Ki62@snru.ac.th
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

2538 Rows