ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ/กศ.ป.


ค้นหาข้อมูล
รายการข้อมูล
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขา หลักสูตร
1 62102101101 นางสาวมัชฌิมา พรมรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
2 62102101102 นางสาวอรอุมา วอนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
3 62102101103 นางสาวธัญญารัตน์ แสงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
4 62102101104 นางสาวโสระยา บุรีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
5 62102101105 นายสยามรัฐ ผงจำปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
6 62102101106 นางสาวสุพัตรา จำปาศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
7 62102101107 นางสาวสุชาริณี แก้ววิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
8 62102101108 นางสาวนนทิพา สีหาราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
9 62102101110 นางสาวปวีณ์ธิดา ศิลปวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
10 62102101111 นายชาญชล ไชยสุรินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
11 62102101112 นางสาวปิยนันท์ วระโงน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
12 62102101113 นายฐาปนพงศ์ ไกยศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
13 62102101114 นางสาวกัญญารัตน์ ขวาชัยวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
14 62102101115 นางสาวเพชรรัตน์ สมศรีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
15 62102101116 นางสาวภัสสร ดวงภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
16 62102101117 นางสาวนุชิตา ณ เชียงขวาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
17 62102102101 นายชินวัฒน์ เเสนสุริวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต
18 62102102102 นางสาวธิดาพร แสนหูม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต
19 62102102103 นางสาวจิตติมา โคตรผาบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต
20 62102102104 นางสาวกุลสตรี ชมภูจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

2044 Rows