ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่ เข้าปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ/กศ.ป.


ค้นหาข้อมูล
รายการข้อมูล
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ สาขา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
1 61101201101 นางสาววลัยลักษณ์ จันทะแค ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
2 61101201102 นายสุริศักดิ์ นะโพธิ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
3 61101201103 นางสาวอรัญยา ต่ายเนาว์ดง ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
4 61101201104 นายนราธิป แก้วปีลา ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
5 61101201105 นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
6 61101201106 นางสาวน้ำทิพย์ มงคล ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
7 61101201107 นายณัฐพงษ์ ตงบุญชัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
8 61101201108 นางสาวจินดารัตน์ มีสงเปือย ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
9 61101201109 นายชลวัฒน์ มาตรรักษ์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
10 61101201110 นางสาวเจนจิรา งามนา ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
11 61101201111 นางสาวสุภิศตา พลราชม ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
12 61101201112 นางสาวกนกวรรณ หลินภู ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
13 61101201113 นายวรัทยา จ้อยจีด ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
14 61101201114 นายคุณากร อุระ ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
15 61101201115 นางสาวนิภาพร พระฮึด ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
16 61101201116 นางสาวธนัชพร นครเขตร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
17 61101201117 นายชัยมีณา โคตวิชัย ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
18 61101201118 นางสาวกัญญาพัชร ไชยตะมาตย์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
19 61101201119 นายพิรายุ คำสะใบ ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
20 61101201120 นายณรงค์ฤทธิ์ มาลุน ครุศาสตร์ ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต จินดา ลาโพธิ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10